RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych uczniów placówki jest Szkoła Podstawowa im. Ksiądza Jana Twardowskiego w Smardzewie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły - Panią Danutę Sokołowską.
    Adres: Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie, Smardzewo 4 09-440 Staroźreby, tel. 24 261 70 09, e-mail: sp_smardzewo@interia.pl
  2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@starozreby.pl 

  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych uczniów, rodziców /opiekunów prawnych oraz pracowników Szkoły odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu możliwości wykonywania przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie zadań edukacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198), Karcie Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Statucie Szkoły.

  4. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lub do momentu określonego na podstawie odrębnego dobrowolnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

  6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ograniczone prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w tych sytuacjach, gdy przesłankę danych osobowych stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny. W niektórych sytuacjach związanych z procesem edukacji podawanie danych osobowych jest dobrowolne (w tym dotyczące przetwarzania wizerunku ucznia), lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w  pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.
 

Witamy na naszej nowej stronie internetowej


Zapraszamy do wspólnej przygody z nauką w Szkole Podstwawowej w Smardzewie

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem